Recommandations Etudes Partenaires Histoires

 

שותפים

הרשות לשיקום האסיר

ארגון טיפולי שיקומי עם הפנים לקהילה


שרות בתי הסוהר

רשות הכליאה הלאומית במדינת ישראל


הרבנות הראשית לשב"ס



אחריות מקצועית לקיום פעולות דת לאסירים ולסוהרים ופעולות לשמירת הכשרות, השבת ומועדי ישראל בבתי הסוהר.







ארגון ציונה צרפת


ארגון ציוני המסייע לפרוייקטים רבים בארץ



EGL

מעבדת המרכז הגמולוגי ליהלומים




הרשות למלחמה בסמים


גיבוש והובלת מדיניות לאומית והובלת המלחמה בנגע הסמים




משרד הרווחה


משרד הרווחה משמש חוליה מרכזית במדינת הרווחה הישראלית. ייעודו הוא להגן, לשקם ולסייע לכלאדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה, סטייה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה או ניצול.




המשרד לבטחון פנים


המשרד לביטחון הפנים הוא האחראי לאכיפת החוק, שמירת הסדר הציבורי ופעילות ביטחון הפנים במדינת ישראל.