Recommandations Etudes Partenaires Histoires

 

פרויקטים

דירת המשך

רקע
דירת המשך היא מסגרת מגורים עצמאית לאסיר המשתקם, לאחר שסיים את תקופת השיקום הראשונית בהוסטל "בית אברהם".

פירוט תקציבי
  תיאור לחודש/ליחידה לשנה הערות
1. כוח אדם 3,000 36,000  
2. שכר דירה 3,000 36,000  
3. מילגות1,000 12,000  
4. אחזקה 800 9,600  
5. שונות 200 2,400  
6. ציוד לדירת ההמשך 22,500 22,500  
  סה"כ דירת המשך   118,500